topmenu topmenu topmenu topmenu
FAQ


 
Newsletter
DODAJ
 
 

 
Szybki kontakt
WYŚLIJ
 
NASZ ADRES:
ATON-HT S.A.
ul. Na Grobli 6
50-421 Wrocław
tel. + 48 71 70 711 82
 
 
Walne zgromadzenia
A. A. A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 20 września 2016 r.
Ogłoszenie o NWZ ATON-HT S.A.

Zarząd ATON-HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Na Grobli 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000240980, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 września 2016 r. roku na godzinę 10:00.

 

Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu, ul. Na Grobli 28 (Hotel „Wodnik”) z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej
7. Podjęcie uchwały w spawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 


Istotne informacje

Data i godzina ZWZ:
20 września 2016 roku na godzinę 10:00

Miejsce ZWZ:
Wrocław, ul. Na Grobli 28 – Hotel „Wodnik” 

 

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ:
04 września 2016 roku

Pliki do pobrania:


-  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ,
-  Projekty uchwał ZWZ,
-  Informacja o liczbie akcji i głosów,
-  Formularze na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika,
Wzór pełnomocnictwa na ZWZ.

 


Informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów

Ogólna liczba akcji ATON-HT S.A. wynosi 19.702.056
Na akcje przypada łącznie 20.202.056 głosów

 


Kontakt w sprawie ZWZ

Wszystkie zapytania dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATON-HT S.A. zwołanego na dzień 20 września 2016 roku prosimy kierować na adres email: walne@aton.com.pl.

WSTECZ DO GÓRY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ATON-HT S.A. | Sitemap | TAGI:
hhhhhhhhhh